CD110 ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 5,300 บาท รถบัสรับจาก กทม.
CD110A ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 4,600 บาท รถบัสรับจากด่านอรัญประเทศ
CD111 ทัวร์กัมพูชา 2 วัน 1 คืน ราคา 4,300 บาท รถบัสรับจาก กทม.
CD111A ทัวร์กัมพูชา 2 วัน 1 คืน ราคา 3,700 บาท รถบัสรับจาก ด่านอรัญประเทศ
CD112A ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 4,700 บาท รถบัสรับจากด่านช่องจอม
CD113A ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 4,700 บาท รถบัสรับจากด่านช่องสะงำ
CD116A ทัวร์กัมพูชา 2 วัน 1 คืน ราคา 3,700 บาท รถบัสรับจากด่านช่องจอม
CD117A ทัวร์กัมพูชา 2 วัน 1 คืน ราคา 3,700 บาท รถบัสรับจากด่านช่องสะงำ
CD118 ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 7,900 บาท รถบัสรับจากกทม.
CD119 ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 6,300 บาท รถบัสรับจากกทม.
CD119A ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 5,700 บาท รถบัสรับจากด่านอรัญประเทศ
CD120A ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 5,700 บาท รถบัสรับจากด่านช่องสะงำ
CD121A ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 5,700 บาท รถบัสรับจากด่านช่องจอม
CD122A ทัวร์กัมพูชา 1 day trip ราคา 2,500 บาท รถบัสรับจากด่านอรัญประเทศ
CD123A ทัวร์กัมพูชา 1 day trip ราคา 2,500 บาท รถบัสรับจากด่านช่องสะงำ
CD124A ทัวร์กัมพูชา 1 day trip ราคา 2,500 บาท รถบัสรับจากด่านช่องจอม
CD125A ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 2,500 บาท รถบัสรับจาก กทม.
CD210 ทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 5,600 บาท รถตู้รับจาก กทม.
CD210A ทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 5,000 บาท รถตู้รับจากด่านอรัญประเทศ
CD211 ทัวร์กัมพูชา 2 วัน  1 คืน ราคา 4,600 บาท รถตู้รับจาก กทม.
CD211A ทัวร์กัมพูชา 2 วัน  1 คืน ราคา 4,000 บาท รถตู้รับจากด่านอรัญประเทศ
CD212A ทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 4,000 บาท รถตู้รับจากด่านช่องจอม
CD213A ทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 4,000 บาท รถตู้รับจากด่านช่องสะงำ
CD214A ทัวร์กัมพูชา 2 วัน  1 คืน ราคา 4,000 บาท รถตู้รับจากด่านช่องจอม
CD215A ทัวร์กัมพูชา 2 วัน  1 คืน ราคา 4,000 บาท รถตู้รับจากด่านช่องสะงำ
CD216 ทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 8,200 บาท รถตู้รับจาก  กทม.
CD217 ทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 6,600 บาท รถตู้รับจาก กทม.
CD217A ทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 6,000 บาท รถตู้รับจากด่านอรัญประเทศ
CD218A ทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 6,000 บาท รถตู้รับจากด่านช่องสะงำ
CD219A ทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 6,000 บาท รถตู้รับจากด่านช่องจอม
CD220A ทัวร์กัมพูชา 1 Day Trip ราคา 2,900 บาท รถตู้รับจากด่านอรัญประเทศ
CD221A ทัวร์กัมพูชา 1 Day Trip ราคา 2,900 บาท รถตู้รับจากด่านช่องสะงำ
CD222A ทัวร์กัมพูชา 1 Day Trip ราคา 2,900 บาท รถตู้รับจากด่านช่องจอม
CD223 ทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 5,600 บาท รถตู้รับจาก กทม.
CD1 ทัวร์กัมพูชา 2 วัน  1 คืน ราคา 10,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ
CD1A ทัวร์กัมพูชา 2 วัน  1 คืน ราคา 3,500 บาท สายการบินรับจากสนามบินเสียมเรียบ
CD2 ทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 11,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินดอนเมือง
CD2A ทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 4,500 บาท สายการบินรับจากสนามบินพนมเปญ
CD3 ทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 13,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ
CD3A ทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 13,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ
CD4 ทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 12,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ
CD4A ทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 3,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินพนมเปญ
CD5 ทัวร์กัมพูชา 4 วัน  3 คืน ราคา 16,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ
CD5A ทัวร์กัมพูชา  4 วัน  3 คืน ราคา 6,500 บาท สายการบินรับจากสนามบินพนมเปญ
CD6 ทัวร์กัมพูชา 4 วัน  3 คืน ราคา 12,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ
CD6A ทัวร์กัมพูชา  4 วัน  3 คืน ราคา 5,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ
CD7 ทัวร์กัมพูชา 4 วัน  3 คืน ราคา 12,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ
CD7A ทัวร์กัมพูชา  4 วัน  3 คืน ราคา 5,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินพนมเปญ
CD8 ทัวร์กัมพูชา 5 วัน  4 คืน ราคา 8,900 บาท รถตู้รับ-รถบัสรับจาก กทม.
CD8A ทัวร์กัมพูชา 5 วัน  4 คืน ราคา 7,900 บาท รถตู้รับ-รถบัสรับจากด่านอรัญประเทศ
CD9 ทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 13,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ
CD9A ทัวร์กัมพูชา  3 วัน  2 คืน ราคา 4,700 บาท สายการบินรับจากสนามบินเสียมเรียบ
CD10 ทัวร์กัมพูชา 2 วัน  1 คืน ราคา 12,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ
CD10A ทัวร์กัมพูชา 2 วัน  1 คืน ราคา 3,700 บาท สายการบินรับจากสนามบินเสียมเรียบ
CD11 ทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 9,700 บาท สายการบินรับจากสนามบินดอนเมือง
CD12 ทัวร์กัมพูชา 4 วัน  3 คืน ราคา 13,000 บาท สายการบินรับจากสนามบินพนมเปญ

แพคเกจทัวร์กัมพูชา 4 วัน 3 คืน 17,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ ทัวร์กัมพูชา เวียดนามใต้ ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นำเที่ยวเวียดนาม กัมพูชา ราคาประหยัด เดินทางโดยเครื่องบิน

กรุ๊ปเหมา 17,900 บาท (ตลอดปี) สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง

CD 7โปรแกรมทัวร์กทม- พนมเปญ – โฮจิมินห์-อุโมงค์กุดจี-พิพิธภัณฑ์ท่านโฮจิมินห์-คุกโตลสแลง-พระราชวังเขมรินทร์
วันแรก กทม. พนมเปญ พระราชวังเขมรินทร์ วัดพระแก้ว เจดีย์เงิน
04.30 น. คณะทัวร์ทุกท่านพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ผู้โดยสารขาออก โดยทีมงานคอยให้การต้อนรับ 
07.10 น. คณะทัวร์ทุกท่านเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย สู่กรุงพนมเปญ เที่ยวบิน FD608
08.15 น. เดินทางถึงกรุงพนมเปญ เจ้าหน้าที่รอรับคณะทัวร์ทุกท่านที่สนามบินกรุงพนมเปญ พาคณะทัวร์ทุกท่านเที่ยวชมเมืองพนมเปญ หลังจากนั้นเที่ยวชม พระราชวังเขมรินทร์ ร้างตามรูปแบบของฝรั่งเศสผสมกับเขมร แต่การตกแต่งภายในได้รับอิทธิพลมาจากพระบรมมหาราชวังของไทย เขตพระราชวังตอนบนมีพระที่นั่งเทวาวินิจฉัยหรือท้องพระโรงตั้งอยู่ตรงกลาง ผนังด้านในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติท้องพระโรงนี้เป็นที่จัดงานพระบรมราชาภิเษกกษัตริย์เขมร และชมพระเจดีย์เงินซึ่งถูกเรียกขานตามลักษณะการก่อสร้าง โดยมีแผ่นพื้นทำจากแผ่นเงินกว่า 5,000 แผ่น รู้จักกันในนามวัดพระแก้ว เพราะเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตสมัยศตวรรษที่ 17 และพระพุทธรูปทองที่หล่อด้วยทองคำบริสุทธิ์ประดับด้วยเพชรกว่า 1 หมื่นเม็ด ปัจจุบันบริเวณเขตพระราชฐานเป็นที่ประทับของเจ้านโรดมสีหนุ 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 1)  ออกเดินทางไปเที่ยวชมทุ่งสังหารในสมัยเขมรแดงหลังจากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านกลับเข้ามาเที่ยวชม คุกตวลสะแลงซึ่งเป็นสถานที่กักกัน และ ทรมานประชาชนเขมร ในสมัยคอมมิวนิสต์ครองกัมพูชา

18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 2) เช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 


วันที่สอง พนมเปญ - อุโมงค์กู่จี – โฮจิมินห์ซิตี้
06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก (มื้อที่3) 
07.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ชายแดนกัมพูชา – เวียดนาม 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่4)  เข้าสู่เมืองเวียดนามเพื่อเดินทางมุ่งหน้าสู่ อุโมงค์กู่จี ในอดีตเป็นอุโมงค์ใต้ดินที่พวกเวียดกงใช้เป็นฐานบัญชาการรบ โรงพยาบาล และหมู่บ้านใต้ดินอุโมงค์แห่งนี้มีความยาวกว่า 200 กิโลเมตร อุโมงค์กู่จีเปรียบเสมือนที่มั่นหลักสุดท้ายของชาวเวียดกง นอกจากนี้อุโมงค์กู่จียังสามารถทะลุออกสู่แม่น้ำไซง่อนอีกด้วยหลังจากเที่ยวชมอุโมงค์กุจีแล้วนำคณะทัวร์ทุกท่านสู่เมืองโฮจิมินห์ซึ่งนเมืองทีมีความสำคัญที่สุดรองจากเมืองฮานอย ที่นี่ไม่ใช่เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางด้านการค้าเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวอีกด้วย.เมืองนี้เต็มไปด้วย แม่น้ำ ลำคลอง แม่น้ำที่กว้างที่สุดคือ แม่น้ำไซ่ง่อน โดยท่าเรือไซ่ง่อนสร้างขึ้น ในปี ค.ศ.1862 สามารถรับได้ถึง 30000 ตัน 
18.00 น.บริการอาหารเย็น (มื้อที่5) และนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 3 ดาว พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่สาม โฮจิมินห์ โบสถ์นอร์ทเธอดาม อนุสาวรีย์โฮจิมินห์ ตลาดเบนถัน
06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่6) 
07.00 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านเที่ยวชม โบสถ์นอร์ทเธอดามโบสถ์แห่งนี้ได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งใน เวียดนาม โดยในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากมาย เที่ยวชมไปรษณีย์กลาง ชมศาลาว่าการโฮจิมินห์ซึ่งเป็นศาลาว่าการเมืองที่สวยที่สุด หลังจากนั้นเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์สงครามแสดงซากชิ้นส่วนอาวุธสงคราม ไม่ว่าจะเป็นรถถัง เฮลิคอปเตอร์ เครื่องบินขับไล่ ระเบิด ของกองทัพอเมริกัน ที่ฝ่ายเวียดกงยึดมาได้ ส่วนภายในอาคารจัดแสดงภาพถ่าย และอาวุธชนิดต่าง ๆ รวมถึงอาวุธเคมีที่ใช้ในช่วงสงครามเวียดนาม ช่วงเที่ยง 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่7)  จากนั้นพาคณะชมทำเนียบประธานธิบดีเก่า หลังจากที่โดนทำลายด้วยทิ้งระเบิดในช่วงสงคราม ซึ่งปัจจุบันเปิดเป็น พิพิธภัณฑ์ให้เข้าชม ซึ่งภายในแบ่งเป็น 4 ชั้น ห้องแต่ละห้องยังมีความสมบูรณ์อยู่มาก หลังจากนั้นและชมอนุเสาวรีย์ท่านประธานโฮจิมินห์ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสหลังจากนั้นช็อปปิ้งที่ตลาดเบนถันให้คณะทัวร์ทุกท่านเลือกซื้อของฝากที่ระลึก 
18.00 น.บริการอาหารเย็น (มื้อที่8) นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ โฮจิมินห์ พนมเปญ ตลาดรัสเซีย กทม.
06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก (มื้อที่9)
07.00 น. เดินทางกลับเข้าสู่กรุงพนมเปญ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 10)
13.00 น. พาคณะทัวร์ทุกท่านเที่ยวชมตลาดรัสเซีย ซื้อของฝากของที่ระลึกมากมาย
14.30 น. เดินทางสู่สนามบินพนมเปญ
17.10 น. คณะทัวร์ทุกท่านเดินทางกลับสู่ กทม.โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD607
18.20 น. คณะทัวร์ทุกท่านเดินทางถึง กทม.โดยสวัสดิภาพ 

อัตราค่าบริการท่านละ 17,900 บาท
อัตรานี้รวม
- ค่าที่พักระดับ 3 ดาว จำนวน 3 คืน
- ค่าอาหาร 10 มื้อ
- ค่าธรรมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
- ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง
- ค่ามัคคุเทศก์-กัมพูชา-เวียดนาม
- ค่าประกันชิวิตตลอดการเดินทาง 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- ค่าล่องเรือ
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์

ราคานี้ไม่รวม
- ค่าวีซ่าชาวต่างชาติ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอจากโปรแกรมทัวร์
วิธีการจองทัวร์
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน
เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที
โทร สนง : 02-4297109 , 037-424954
มือถือ     : 083-3086327 , 090-1588288 , 02-4297106
คำแนะนำในการจองทัวร์
ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ)
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน
เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที

วิธีการจองทัวร์
โอนมัดจำท่านละ 1,000 บาทต่อท่าน เท่านั้นส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 10 วัน

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี  สยุมพร ชาติดี  เลขที่บัญชี  734-141124-4  สาขาสามพราน  บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารไทยพานิชย์ ชื่อบัญชี  สยุมพร ชาติดี  เลขที่บัญชี  402-410296-9  สาขาเทสโก้โลตัสสามพราน  บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกรุงเทพ  ชื่อบัญชี  สยุมพร ชาติดี  เลขที่บัญชี  239-080390-2  สาขาอ้อมใหญ่  บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สยุมพร ชาติดี เลขที่บัญชี 598-0-32936-6 สาขาเดอะมอลล์บางแค บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารไทยพานิชย์ ชื่อบัญชี สยุมพร ชาติดี เลขที่บัญชี 162-269342-1สาขาเดอะมอลล์บางแคบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี สยุมพร ชาติดี เลขที่บัญชี 238-4-65891-6สาขาเดอะมอลล์บางแคบัญชีออมทรัพย์
เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมลล์   sm789@hotmail.com
รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที